Anläggning för krossning och sortering - Anmälan

LÄS MER

Här hämtar du blankett för att anmäla att du tänker använda en anläggning för krossning eller sortering. Använd blanketten när du tänker använda en anläggning för krossning eller sortering av berg, grus, eller annat. Skicka in anmälan i god tid, minst sex veckor innan du startar verksamheten.

Upplysningar
 Aktuell karta och skalenlig situationsplan ska bifogas till anmälan

  • I närheten av bostäder får krossning normalt endast ske på vardagar mellan kl 07.00 och 18.00 
  • ​Bullernivåer vid bostäder och utbildningslokaler bör inte överskrida 50 dBA.
  • För verksamheten gäller förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll SFS 1998:901.
  • För handläggning av anmälan tar bygg- och miljökontoret ut en timavgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
  • Sker krossning eller återvinning utan föranmälan, har bygg- och miljökontoret skyldighet att lämna ärendet vidare för åtalsprövning.
  • Anmälan ska skickas till bygg- och miljökontoret i god tid innan verksamheten startas. Med god tid avses minst sex veckor.

Om du har frågor rörande den här typen av ärenden - använd gärna vårt frågeformulär som går till Samhällsbyggnadskontorets Miljö och hälso-enhet (infracontrol.com).

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda ansökan skickas till:
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
Norrköping

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret
miljo@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Byggnads- och miljöskyddsnämnden
miljo@norrkoping.se