Anläggning för krossning och sortering - Anmälan

LÄS MER

Använd blanketten när du tänker använda en anläggning för krossning eller sortering av berg, grus, eller annat. Skicka in anmälan i god tid, minst sex veckor innan du startar verksamheten.

Upplysningar
 Aktuell karta och skalenlig situationsplan ska bifogas till anmälan

  • I närheten av bostäder får krossning normalt endast ske på vardagar mellan kl 07.00 och 18.00 
  • ​Bullernivåer vid bostäder och utbildningslokaler bör inte överskrida 50 dBA.
  • För verksamheten gäller förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll SFS 1998:901.
  • För handläggning av anmälan tar bygg- och miljökontoret ut en timavgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
  • Sker krossning eller återvinning utan föranmälan, har bygg- och miljökontoret skyldighet att lämna ärendet vidare för åtalsprövning.
  • Anmälan ska skickas till bygg- och miljökontoret i god tid innan verksamheten startas. Med god tid avses minst sex veckor.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda ansökan skickas till:
Norrköpings kommun
Bygg och Miljökontoret
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
Norrköping

Frågor om e-tjänsten

Bygg- och miljökontoret
byggomiljokontoret@norrkoping.se
011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Byggnads- och miljöskyddsnämnden