Användning av avfall för anläggningsändamål

LÄS MER

Här hämtar du blankett för att anmäla att du vill använda avfall för anläggningsändamål. Till exempel för att bygga en parkeringsplats eller bullervall samt i de fall avfallet riskerar att förorena i miljön.

Anmälan ska lämnas in minst 6 veckor innan verksamheten påbörjas. 

Om du har frågor rörande den här typen av ärenden - använd gärna vårt frågeformulär som går till Samhällsbyggnadskontorets Miljö och hälso-enhet (infracontrol.com).

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Avgift
För handläggning av anmälan ta vi ut en timavgift enligt en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

Ifylld blankett signeras och skickas in till:
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
Norrköping

Vid frågor kontakta:
011-15 00 00

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret
miljo@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Byggnads- och miljöskyddsnämnden
miljo@norrkoping.se