Egen ansökan om god man/förvaltare

LÄS MER

Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall rätten, enligt 11 kap 4 § föräldrabalken, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas. Om samtliga förutsättningar för godmanskap är uppfyllda och den enskilde dessutom är ur stånd att vårda sig eller sin egendom kan, enligt 11 kap 7 § föräldrabalken, förvaltarskap anordnas. Då krävs inte samtycke från personen som anmälan berör.

 

För att ansöka om god man/förvaltare vänd dig till Norrköpings Tingsrätt, telefon 011-24 35 00.