Förändringar inom ägar- och ledningskretsen för fristående förskola, pedagogisk verksamhet och fritidshem - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ägar- och ledningsprövning

Utbildningsnämnden i Norrköpings kommun är tillsynsmyndighet enligt 26 kap. 4 § skollagen (2010:800). Utbildningsnämnden har tillsyn över att enskilda huvudmän, som godkänts av kommunen,  uppfyller kraven som följer av skollagen. Det ankommer den enskilda huvudmannen att redovisa hur förutsättningarna för fortsatt tillstånd är uppfyllda. Den enskilda huvudmannen är även skyldig att på tillsynsmyndighetens begäran lämna upplysningar samt tillhandahålla handlingar. 

 

När det sker en förändring inom ägar- och ledningskretsen vid en enskild huvudman ska det alltid anmälas till Utbildningsnämnden senast en månad efter förändringen. Behöriga personer inom kretsen skickar in underlag för prövning genom kommunens e-tjänst. Både redan sittande styrelsemedlemmar och de tillträdande medlemmarna ska anges i underlaget. Utbildningsnämnden gör en samlad bedömning av hela den aktuella kretsen. 

 

Precis som inom övriga moment av tillsynen så ingår det att inom ägar- och ledningsprövningen i enlighet med 2 kap, 5 § skollagen fatta beslut om ingripande som kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta brister som upptäckts vid granskningen. De olika ingripandena som en tillsynsmyndighet kan nyttja stadgas av 26 kap. 10-18 §§ skollagen och består av sanktionsnivåer som utgår från förvaltningslagens (2017:900) krav om proportionalitetsprincipen.

 

Om bolaget ingår i en koncern eller har en annan ägarstruktur omfattas även dessa fysiska personer samt styrelse- och ledningspersoner av prövningen. Utbildningsnämnden kan, vid behov, även inhämta uppgifter om närstående till personer till ägar- och ledningskretsen samt eventuellt närstående bolag eller föreningar.

Hämta dina företagsuppgifter
Inne i e-tjänsten kan du välja att hämta uppgifter om ditt företag från Bolagsverket, SCB och Skatteverket.
Läs mer på sidan Så här hämtar kommuner företagsuppgifter (bolagsverket.se).
 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa