Nyetablering eller utökning av fristående förskola och/eller pedagogisk verksamhet - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ägar- och ledningsprövning

Här finns information och ansökningsformulär för den som vill ansöka om godkännande för att starta eller utöka en fristående förskola eller pedagogisk verksamhet i Norrköpings kommun.

Utbildningsnämnden är tillståndsgivare och tillsynsmyndighet för dessa i Norrköpings kommun. Tillsynsmyndighetens ansvar stadgas främst genom 26 kap. skollagen (2010:800).

Enskilda aktörer, som önskar bedriva utbildning och/eller verksamhet måste ha tillräcklig insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för att göra detta långsiktigt, seriöst och med god kvalitet. För att granska om den enskilda aktören har det som krävs prövas aktören mot skollagens krav. Med enskild aktör avses juridiska personer så som aktiebolag, ekonomiska och ideella föreningar, stiftelser och trossamfund. En juridisk person behöver vara registrerad hos registeransvarig myndighet för att utbildningsnämnden ska kunna pröva en ansökan.

För att kunna ansöka om godkännande krävs att den enskilda beskriver och bifogar handlingar enligt e-tjänstens anvisning.

Av 14 kap. 1 § skolförordningen (2011:185) framgår att ett bidrag till en ny enskild huvudman fastställs per kalenderår. Den enskilda som bedöms leva upp till kraven kan därför som tidigast ges tillstånd att starta upp sin utbildning/verksamhet under nästkommande kalenderår.

Utbildningsnämndens handläggning och myndighetsutövning utgår från skollagen, förvaltningslagen (2017:900) och kommunallagen (2017:725) som finns att tillgå via riksdagens hemsida.

Information om  kostnader

Kommunfullmäktige i Norrköpings kommun har, med stöd av 2 kap. 5c § skollagen, beslutat om vilka avgiftsnivåer som tillämpas för nyetablering och utökning av befintlig förskola tillika pedagogisk verksamhet. Avgifterna som tas ut ersätter resurserna för handläggningen av ärendet i enlighet med självkostnadsprincipen.

När en ansökan har inkommit förmedlas avgiften via faktura till angiven adress. Handläggning av ärendet påbörjas när avgiften är betald.
För mer information om kostnad, läs mer på norrkoping.se

 

Hämta dina företagsuppgifter
Inne i e-tjänsten kan du välja att hämta uppgifter om ditt företag från Bolagsverket, SCB och Skatteverket.
Läs mer på sidan Så här hämtar kommuner företagsuppgifter (bolagsverket.se).
 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa