Behov av god man eller förvaltare - anmälan

LÄS MER

Anmälan skickas till → Norrköpings kommun, Överförmyndarenheten, 601 81 Norrköping

Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall rätten, enligt 11 kap 4 § föräldrabalken, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas. Om samtliga förutsättningar för godmanskap är uppfyllda och den enskilde dessutom är ur stånd att vårda sig eller sin egendom kan, enligt 11 kap 7 § föräldrabalken, förvaltarskap anordnas. Då krävs inte samtycke från personen som anmälan berör.

Socialnämnden har enligt 5 kap 3 § socialtjänstförordningen skyldighet att anmäla till överförmyndaren om den finner att god man eller förvaltare bör förordnas för någon. Sådan anmälan ska göras på denna blankett. Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda och att behov i föräldrabalkens mening föreligger. Även sjukvården har motsvarande skyldighet enligt 2 § 3 p förordning (1996:933) om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården

OBS: Om du själv vill ansöka om god man/förvaltare eller om du är anhörig till någon som är i behov av god man/förvaltare, ska du vända dig till Norrköpings tingsrätt, 011-24 35 00.

Frågor om e-tjänsten

Överförmyndarenheten
overformyndarenheten@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarenheten
overformyndarenheten@norrkoping.se