Tillsyn av fristående förskola och enskild huvudman

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En regelbunden tillsyn är en granskning för att kontrollera att utbildningen fortlöpande uppfyller kraven som stadgas av skollagen och andra föreskrifter. 

I tillsynen ingår att fatta beslut om eventuella åtgärder som kan behövas för att huvudmannen eller utbildningen framåt ska leva upp till kraven. En ny tillsyn kan behövas om det visar sig att det finns brister som ska följas upp.

Tillsynen omfattas av samtliga områden som berör verksamhetsformen och kraven för godkännande som enskild huvudman. Det åligger den som är föremål för myndighetens granskning att visa hur denne arbetar för att uppfylla kraven. Tillsynsmyndigheten har en granskande skyldighet och en bevisbörda vid eventuell förvaltningsrättslig process. För att tydliggöra hur myndigheten utför tillsynen har utbildningsnämnden delat upp allt som granskas i olika områden. Genom bild nedan visas dessa. Inom varje område i bilden tydliggörs exempel på det som mer ingående granskas.

 

Tillsynen görs i fem steg

  1. Dokumentgranskning
  2. Tillsynsbesök
  3. Intervjuer med huvudman, rektor och förskollärare
  4. Kommunicering av tillsynsrapport
  5. Beslut om avslut eller vidare process

För mer information, besök norrkoping.se

Hämta dina företagsuppgifter
Inne i e-tjänsten kan du välja att hämta uppgifter om ditt företag från Bolagsverket, SCB och Skatteverket.
Läs mer på sidan Så här hämtar kommuner företagsuppgifter (bolagsverket.se).

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa