Ändring av föreståndare och andra personer vid hantering av brandfarlig eller explosiv vara - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om föreståndare för hantering av brandfarliga och explosiva varor. 

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt förordningen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011),  ska ska utse en eller flera föreståndare för verksamheten. En föreståndare har till uppgift att verka för att verksamheten bedrivs enligt de aktsamhetskrav och med iakttagande av de övriga skyldigheter som följer av lagen eller föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. En tillståndshavare ska se till att en föreståndare ges de befogenheter och möjligheter i övrigt som behövs för att han eller hon ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Dokument som visar personens kompetens och lämplighet som föreståndare, föreståndarens ansvarsområde och befogenheter samt för extern person att denne accepterat föreståndaruppdraget, ska bifogas ansökan. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa