Ersättningsanspråk rörande Stadsmiljö - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ersättningsanspråk för skada som inträffat på gata, väg, gångbana, cykelbana eller övrig mark

I den här tjänsten kan du ställa krav på ersättning, så kallat skadestånd, om du råkat ut för en skada till följd av brister på vägar och gator där kommunen är väghållare eller på gång- och cykelbanor samt övrig mark som är kommunens. Skadan kan vara person-, egendom- eller fordonsskada. En förutsättning är att samhällsbyggnadskontoret eller vår anlitade entreprenör har orsakat skadan genom vårdslöshet. I tjänsten får du bland annat beskriva händelseförloppet, hur och vart skadan uppstod samt ange utgifter i samband med skadan.

Observera att detta inte är en felanmälan. Felanmälan görs på norrkoping.se eller kontakta Kontaktcenter 011-15 00 00 
Om du är osäker på om Norrköpings kommun är väghållningsansvarig eller inte - kontrollera gärna genom vår karttjänst på (norrkoping.se). Exempelvis ansvarar fastighetsägaren för renhållning och halkbekämpning på gångbana/trottoar utanför sin fastighet.
Nedan följer en kort information om vad som gäller.

Kommunens ansvar
Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för att hålla kommunens vägar, gator samt gång- och cykelbanor och övrig mark  i ett tillfredsställande skick genom underhåll och andra åtgärder.

All drift och underhåll av vägar och gator samt gång- och cykelbanor och övrig mark sköts av entreprenörer anlitade av kommunen. De har till uppgift att åtgärda brister som upptäcks vid en egen inspektion eller efter felanmälan från allmänheten. Observera att enskild fastighetsägare ansvarar för renhållning och halkbekämpning på hela trottoaren. Om trottoar saknas gäller att fastighetsägaren ansvarar för 1,5 meter från fastighetsgräns och ut. Det är tyvärr inte möjligt för entreprenören att ha ständig bevakning av alla kommunens ytor. Skador kan uppstå snabbt och oftast får entreprenören kännedom om det först när en skada har inträffat.

Din skyldighet som trafikant
Som trafikant är du alltid skyldig att anpassa ditt körsätt och din hastighet efter rådande förhållanden. På sträckor med varningsskyltar får du som trafikant räkna med att vägen kan vara i sämre skick än normalt. Vid vägarbeten och under påverkande väderlek måste du vara extra försiktig.

Anmäl skadan till ditt försäkringsbolag
När en skada sker ska du i första hand göra anmälan till ditt försäkringsbolag för att nyttja dina egna försäkringar. Försäkringsbolaget hanterar skadan och betalar ut ersättning enligt gällande försäkringsavtal.

Möjlighet att få skadestånd från kommunen
För att du ska få ersättning för en skada alternativt ersättning för en självriskkostnad, krävs att du kan visa att kommunen eller vår entreprenör har orsakat skadan genom vårdslöshet. Vårdslöshet innebär i praktiken till exempel att kommunen har känt till en skada på en väg men inte åtgärdat den inom rimlig tid eller att kommunen inte har skyltat vid ett vägarbete som borde ha varit skyltat. Det räcker alltså inte att du kan visa att din skada på något sätt har att göra med kommunens drift- och underhållsåtgärder för att få ersättning.

Handläggning av ersättningsanspråk
När ett ersättningsanspråk inkommer gör samhällsbyggnadskontoret en skadeståndsrättslig utredning av det inträffade. I vissa fall lämnar vi över ärendet för handläggning till kommunens försäkringsbolag. När utredningen är klar får du ett beslut i ditt ärende. 

Har du frågor finns kontaktuppgifter längre ner här på sidan under "Frågor om e-tjänsten".

Hämta dina företagsuppgifter
Om du företräder ett företag kan du inne i e-tjänsten välja att hämta uppgifter om ditt företag från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så du slipper att fylla i dem manuellt.
Läs mer på sidan Så här hämtar kommuner företagsuppgifter (bolagsverket.se).
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Om du inte har e-legitimation och vill ansöka om skadestånd vänligen fyll i blanketten.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa