Sök tjänst

Sök
Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Barn och utbildning (55)

  • Anmäla förlorat eller skadat busskort för elev i skola

   Här anmäler du borttappat busskort för elev i skola. Du använder e-tjänsten när du är folkbokförd i Norrköpings kommun.

  • Ansökan om utökad vistelsetid i förskola

   Från och med att ditt barn fyller ett år erbjuds förskola i den omfattning som behövs utifrån vårdnadshavarnas sysselsättning.
   Barn kan ges rätt till mer tid i förskola på olika grunder utöver detta.

  • Avbrottsblankett vid byte eller avbrott i gymnasiestudier

   Här hämtar du blankett som används för att ge information angående elev, folkbokförd i Norrköpings kommun, som byter eller avbryter studier inom gymnasieskolan

  • Avgiftskontroll inom barnomsorg

   Här kan du som fått en faktura från avgiftskontrollen ansöka om delad faktura mellan vårdnadshavare som inte längre bor ihop eller uppge dina bankkontouppgifter när du fått besked om utbetalning.

  • Barnomsorg - plats i natt- och helgomsorg

   Här kan du som vårdnadshavare ansöka om plats för ditt barn i natt-, kvälls- och helgomsorg. Du kan också anmäla ändringar i ditt arbetschema eller arbetssituation.

  • Boka simbana på Centralbadet - Norrköpings skolor

   Här kan du som är anställd på kommunal eller fristående skola i Norrköping via e-tjänst boka simbana för simundervisning eller utomhusbad på Centralbadet i Norrköping.

  • Busskort vid gymnasiestudier utanför hemkommunen - anmäla behov

   Här anmäler du behov av busskort för att gå en gymnasial utbildning utanför din hemkommun. Du använder e-tjänsten när du är folkbokförd i Norrköpings kommun och går eller ska gå en gymnasial utbildning som ligger mer än sex kilometer från hemmet utanför kommungränsen. Är du under 18 år så skickar dina vårdnadshavare in ansökan.

    

  • Egenvård diabetes

   Här finns egenvårdsblankett vid diabetes att hämta.

  • Egenvård förskola och skola

   Här finns egenvårdsblankett att hämta.

  • Ersättning för förlängd studietid - ansökan för annan huvudman i eller utanför Norrköpings kommun

   Här kan fristående gymnasieskolor ansöka om ersättning för elever som behöver erbjudas förlängd studietid.

  • Flytt utomlands - anmälan

   Flyttanmälan

   Huvudregeln är att ditt barn ska gå i skola i Sverige om eleven är folkbokförd i Sverige. Om du vill att ditt barn ska åka utomlands en längre period (mer än 6 månader) behöver det anmälas.

   Om ni åker utomlands under en kortare period och tänker återvända till Sverige kan det i stället handla om att söka om ledighet från skolan via rektor eller ansöka om att fullgöra om skolplikt på annat sätt (länk till e-tjänst om fullgörande av skolplikt på annat sätt).

   Om hemkommunen bedömer att eleven varaktigt vistas utomlands omfattas eleven inte av skolplikten. Det innebär att eleven inte kommer ha en skolplacering i Norrköping.

   När eleven kommer tillbaka omfattas eleven återigen av skolplikt och en ansökan om skolplacering ska göras. Det är inte säkert att eleven får sin skolplacering på samma skola/åldersgrupp/klass som innan flytt.

  • Fristående skolor - ansöka om behörighet till e-tjänst Boka simbana på Centralbadet

   Här kan du som är rektor eller skoladministratör på fristående skola i Norrköping ansöka om att din skola får behörighet till e-tjänsten "Boka simbana på Centralbadet - Norrköpings skolor".

  • Fullgöra skolplikt på annat sätt - ansökan

   Här hämtar du blankett för ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt. 

  • Fullgörande av skolplikt på annat sätt

   Fullgörande av skolplikt på annat sätt

   Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Skolplikten ska börja fullgöras i förskoleklassen. Därefter ska skolplikten full­göras i grundskolan eller i anpassad grundskola. I vissa fall kan skolplikten börja fullgöras direkt i grundskolan eller anpassad grundskola.

  • Förskola och fritidshem

   Här kan du göra ärenden om gäller ditt barns plats i förskola, familjedaghem, natt-och helgomsorg och fritidshem 6-12 år.              
   Om ditt barn har en korttidstillsynsplats enligt LSS (ungdom 13-21 år) så kan du hantera den här med.
    

  • Förstärkt individuellt alternativ (FIMA) - ansökan för elev från överlämnande kommunal eller fristående enhet

   Använd denna e-tjänst för att göra en ansökan för elev som är folkbokförd i Norrköpings kommun för antagning till förstärkt individuellt alternativ (FIMA). Du som ansöker är medarbetare eller rektor i avlämnande skola (kommunal skola i Norrköpings kommun, fristående skola eller kommunal skola i annan kommun).

  • Förändringar inom fristående förskola och pedagogisk verksamhet - ansökan

   Sker förändringar av väsentlig betydelse i verksamheten krävs nytt godkännandebeslut.

  • Förändringar inom ägar- och ledningskretsen för fristående förskola, pedagogisk verksamhet och fritidshem - anmälan

   Förändring i ägar- och ledningsstrukturen ska anmälas till Utbildningskontoret senast en månad efter förändringen.

  • Gå om en årskurs - ansökan

   Här hämtar du blankett för ansökan om att gå om en årskurs i grundskolan.

  • Hemlån av digitalt verktyg för elev i kommunal vuxenutbildning - godkänna lånevillkor

   Här kan du via e-tjänst godkänna lånevillkor för hemlån av digitalt verktyg i kommunal vuxenutbildning.

  • Inackorderingstillägg vid gymnasial utbildning - ansökan

   Här kan du ansöka om inackorderingstillägg om du har långt mellan din hemort och din gymnasieskola. Är du under 18 år så skickar dina vårdnadshavare in ansökan.

    

  • Inskriven plats i 10 - 12 årsverksamhet - Ansökan

   Här hämtar du blankett för att ansöka om plats för 10 - 12 årsverksamhet.

  • Kontaktuppgifter-Skola

   Här kan du som är vårdnadshavare till barn i kommunal grundskola och/eller gymnasieskola lämna dina kontaktuppgifter via e-tjänst.

  • Ledighet, frånvaro och schema i grundskola/gymnasieskola

   Här kan du som är vårdnadshavare till barn i kommunal grundskola och/eller gymnasieskola göra följande:

   Ansöka om ledigt från skolan
   Göra en frånvaroanmälan

   Se ditt barns skolschema
   Se en frånvaroöversikt för sitt barn

  • Lån av digitalt verktyg i kommunal skola - bekräfta lånevillkor

   Här kan du som vårdnadshavare eller myndig elev via e-tjänst bekräfta lånevillkor för hemlån av digitalt verktyg gällande elev i kommunal skola.

  • Min skolskjuts - portal

   I portalen Min skolskjuts kan du som är förälder eller vårdnadshavare till grundskolebarn som har skolskjuts hitta aktuell information om skolskjutsen.

  • Nyetablering eller utökning av fristående förskola och/eller pedagogisk verksamhet - ansökan

   Nyetablering av fristående förskolor enligt 8 kap samt pedagogiska verksamheter enligt 25 kap

  • Prövning av betyg - anmälan

   Här hämtar du blankett för att anmäla prövning av ditt betyg i ett eller flera ämnen.

  • Reseersättning för gymnasieelever - ansökan

   Använd denna e-tjänst för att ansöka om reseersättning för gymnasieelev som har mer än 6 km till närmaste busshållplats eller studerar utanför Östergötland.

  • Schemablankett närvarotid förskola och fritidshem

   Här hämtar du blanketter för att registrera schema på förskola eller fritidshem.

  • Skapande skola - Redovisning av genomförda insatser

   Skapande skola - Redovisning av genomförda insatser

   Här kan ansvarig rektor eller kulturombud redovisa beviljade medel för skapande skola.

  • Skola

   Här kan du som är vårdnadshavare till barn i kommunal grundskola och gymnasieskola se ditt barns skolplacering.

  • Skolskjuts - ansökan

   Här kan du ansöka om skolskjuts för barn som går i grundskola, anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola och bor hos dig på heltid eller har växelvis boende. 

  • Specialkost i förskola och skola - ansökan

   Använd denna e-tjänst för att ansöka om specialkost i kommunal förskola och skola.

  • Språkprofil

   Här hämtar du dokumentet Språkprofil - underlag för antagning till språkintroduktion för nyanlända elever

  • Språkval till årskurs 6 och 7

   Här hämtar du blankett för ansökan om språkval till årskurs 6 eller 7.

  • Studiehandledning på modersmål

   Här hämtar du blankett för att beställa studiehandledning på modersmålet.

  • Sök till gymnasiet

   Här kan du söka till gymnasiet

  • Ta reda på avstånd till skolan

   Med denna tjänst kan du mäta närmaste vägen mellan hemmet och skolan

  • Tidigare skolstart - ansökan

   Här hämtar du blankett för ansökan om skolstart i förskoleklass höstterminen det år barnet fyller fem år eller att begära skolstart i årskurs 1 höstterminen det år barnet fyller sex år.

  • Tillsyn av fristående förskola och enskild huvudman

   En regelbunden tillsyn är en granskning för att kontrollera att utbildningen fortlöpande uppfyller kraven som stadgas av skollagen och andra föreskrifter.

  • Tilläggsbelopp - ansökan för kommunal förskola, grundskola och gymnasieskola

   Här kan kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ansöka om Personella resurser kopplade till barn eller elev, t ex elevassistent, hos Norrköpings kommun. Använd e-tjänsten för att göra en ny ansökan eller för att göra en uppföljning av befintligt stöd för barn och elever i kommunal förskola, grundskola eller gymnasieskola.

  • Tilläggsbelopp förskola, grundskola och gymnasieskola - ansökan för fristående enhet eller för kommunal enhet utanför Norrköpings kommun

   Använd denna e-tjänst för att göra en ansökan för barn och elever i fristående förskola, grundskola och gymnasieskola, eller för barn och elever i kommunal förskola, grundskola och gymnasieskola i annan kommun än Norrköpings kommun.

  • Undervisning på modersmål

   Här hämtar du blankett för ansökan om modersmålsundervisning för grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.

  • Undervisning på modersmål - Gymnasiet

   Här hämtar du blankett för att ansöka om modersmålsundervisning för gymnasiet och gymnasiesärskola.

   Den här tjänsten är stängd
  • Uppskjuten skolplikt - ansökan

   Här hämtar du blankett för ansökan om uppskjuten skolplikt. Ansökan används av vårdnadshavare som önskar att deras barn börjar fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller 7 år.

  • Utvecklingsbidrag - barn och unga

   Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om bidrag för projekt som utvecklar föreningens barn- och ungdomsverksamhet.

  • Utökad vistelsetid utifrån behov av särskilt stöd i fritidshem

   Här hämtar du blankett för att ansöka om utökad vistelsetid utifrån behov av särskilt stöd i fritidshem.

  • Vuxenutbildning - ansökan

   Här kan du ansöka till vuxenutbildning

  • Ändra dina kontaktuppgifter för förskola - epost och telefonnummer

   Här kan du som är vårdnadshavare till barn i kommunal förskola ändra dina kontaktuppgifter via e-tjänst.

  • Önskemål om att avbryta undervisning på modersmål

   Här hämtar du blankett för att anmäla önskemål om att avbryta modersmålsundervisning

  • Övergång för elev till och inom gymnasieskolan/anpassade gymnasieskolan

   Här kan du som är personal i skola hämta blankett för övergång för elev till och inom gymnasieskolan/anpassade gymnasieskolan. 
   Det är avlämnande skola som ansvarar för att blanketten fylls i.

  Boende och miljö (54)

  • Ajourhållning av lägenhetsregistret

   Här hämtar du blankett för inrapportering av uppgifter till lägenhetsregistret vid ny- och ombyggnationer. Gäller småhus och fritidshus, flerbostadshus och specialbostäder.

  • Anläggning för krossning och sortering - Anmälan

   Här hämtar du blankett för att anmäla att du tänker använda en anläggning för krossning eller sortering.

  • Anslutning till kommunalt vatten och avlopp - beställning

   Hämta blankett för att anmäla tillfällig eller permanent anslutning av enfamiljshus eller annan fastighet, till det kommunala vatten- och avloppsnätet, även kallad servisanmälan.

  • Ansökan om dispens för utsortering av avfall

   Här hämtar du blankett för att ansöka om dispens för utsortering av bygg- och rivningsavfall och från kravet på utsortering av brännbart avfall enligt 3 kap. 12 § avfallsförordningen.

  • Användning av avfall för anläggningsändamål

   Här hämtar du blankett för att anmäla att du vill använda avfall för anläggningsändamål.

  • Boendeparkering

   Här kan du ansöka och hantera ditt boendeparkeringstillstånd via e-tjänst. Ärenden går inte att följa via Mina sidor.

  • Båtplats - boka ny plats eller betala årsavgift för befintlig plats

   Här kan du via e-tjänst boka ny båtplats eller betala årsavgift för befintlig båtplats.

  • Cistern för förvaring av brandfarlig vätska - Installation eller avinstallation

   Här hämtar du blankett för installation eller avinstallation av cistern för förvaring av brandfarlig vätska

  • Dagvattenanläggning - Anmälan

   Här hämtar du blankett för att anmäla om att du tänker ta hand om ditt dagvatten.

  • Driftstörning i verksamhet - anmäl avvikelse eller händelse

   Här kan du anmäla och rapportera oplanerad eller planerad avvikelse eller störande händelse i din verksamhet ur hälso- och miljösynpunkt till tillsynsmyndighet.

   Den här tjänsten är stängd
  • Driftstörning i verksamhet - anmäl avvikelse eller händelse

   Här kan du anmäla och rapportera oplanerad eller planerad avvikelse eller störande händelse i din verksamhet ur hälso- och miljösynpunkt till tillsynsmyndighet.

  • Eget omhändertagande av slam och fosforfiltermaterial

   Här hämtar du blankett för att ansöka om att själv ta hand om ditt slam eller ditt fosforfiltermaterial från din avloppsanläggning.

  • Eget omhändertagande av toalettavfall

   Här kan du som privatperson, företagare eller ombud skicka ansökan om eget omhändertagande av toalettavfall.

  • Ersättningsanspråk rörande Stadsmiljö - ansökan

   I den här tjänsten kan du ställa krav på ersättning, så kallat skadestånd, om du råkat ut för en skada till följd av brister på vägar och gator där kommunen är väghållare eller på gång- och cykelbanor samt övrig mark som är kommunens. 

  • Fastighetsägarens egen kontroll av slamavskiljare

   Här hämtar du blankett för kontroll av din slamavskiljare. Du använder den när du planerar att göra en ny avloppsanläggning och vill ha kvar din befintliga slamavskiljare.

  • Fiberanslutning - beställning

   Här kan du beställa fiberanslutning till Nodras stadsnät eller beställa en efteranslutning till stadsnätet.

  • Förlängt intervall för byte av fosforfilter - Ansökan

   Här hämtar du blankett för ansökan om förlängt intervall för byte av fosforfilter

  • In- och utfart - ansökan

   Använd denna e-tjänst för att ansöka om ny eller ändring av infart eller utfart.

  • Installation av värmepump

   Här kan du som privatperson eller företagare ansöka eller anmäla om installation av värmepump.

  • Klagomål - olovligt byggande, ovårdad tomt, upplag eller annat

   Här hämtar du blankett för att lämna in klagomål på att någon byggt eller gjort åtgärder utan lov, inte följt bestämmelser i plan- och bygglagen eller om åtgärden medför fara för människors hälsa och säkerhet. Eller för att lämna i klagomål på ovårdad tomt, upplag eller annat.

  • Klagomål angående miljö, hälsoskydd och livsmedel

   Använd e-tjänsten klagomål angående miljö, hälsoskydd och livsmedel för att lämna in klagomål när du upplever en störning eller olägenhet som kan ge skada på människors hälsa eller i miljön.

  • Kompostering av matavfall

   Här kan du som privatperson eller företagare anmäla om kompostering av matavfall.

  • Lagring av farligt avfall

   Här hämtar du blankett för att anmäla att du lagrar farligt avfall

  • Lantbruksverksamhet

   Här hämtar du blankett för när du vill starta en anmälningspliktig lantbruksverksamhet.

  • Lantmäteriförrättning

   Här kan du bland annat ansöka när du vill göra en avstyckning, slå samman eller klyva fastigheter, bilda servitut eller gemensamhetsanläggning, göra en fastighetsreglering eller ledningsförrättning.

  • Livsmedelsverksamhet - anmäla ny verksamhet eller ändring/avslut av befintlig verksamhet

   Här kan du som privatperson eller företagare registrera ny livsmedelsverksamhet, anmäla ändring i befintlig verksamhet eller anmäla att din verksamhet ska upphöra.

  • Luftkvaliten i Norrköping

   Här kan du läsa mer och se kontroller gjorda på luftkvaliten i Norrköping

  • Lämna mätarställning för din vattenmätare

   Här kan du lämna uppgifter om mätarställning för din vattenmätare

  • Miljöfarlig verksamhet - Anmälan eller avanmälan

   Här hämtar du blankett för anmälan, nedläggning eller flytt av miljöfarlig verksamhet.

  • Misstänkt matförgiftning - Anmälan

   Om du misstänker att du blivit matförgiftad av mat du köpt eller ätit i butik eller restaurang, anmäl det till oss som arbetar med livsmedelskontroll.

  • Mätningstekniska tjänster för planerade byggåtgärder - beställning

   Här kan du som privatperson eller företagare beställa husutstakning, lägeskontroll, gränsutvisning och övriga mätuppdrag.

  • Naturreservatsdispens

   Här hämtar du blankett för att ansöka om dispens för åtgärd i naturreservat.

  • Ny eller ändrad detaljplan - Ansökan

   Här hämtar du blankett för att ansöka om ny eller ändrad detaljplan

  • Ny eller ändring av befintlig avloppsanläggning

   Här kan du som privatperson eller företagare ansöka om installation av ny avloppsanläggning.

  • Nybyggnadskarta för situationsplan - beställning

   Här kan du som privatperson eller företagare beställa nybyggnadskarta för situationsplan.

  • Omhändertagande av latrin/urin - ansökan/anmälan

   Här kan du göra en ansökan/anmälan om omhändertagande av latrin/urin.

   Den här tjänsten är stängd
  • Registrering medelstor förbränningsanläggning

   Här kan du registrera en medelstor förbränningsanläggning.

   För att använda vår e-tjänst loggar du in med din e-legitimation. Du kan när som helst under din registrering spara och välja att fortsätta senare. 

   För registrering åt ett företag måste du först logga in med din personliga e-legitimation. I e-tjänsten anger du företaget som söker och fyller i företagets uppgifter. Du som loggar in och signerar registreringen blir kontaktperson i företagets ärende.

  • Räkna ut din sophanteringsavgift

   Här kan du räkna ut din sophanteringsavgift

   Den här tjänsten är stängd
  • Skadeanmälan för fastighetsskada

   Här hämtar du blankett för att anmäla fastighetsskada vid översvämning

  • Skadeanmälan för fordonskada

   Här hämtar du blankett för att anmäla fordonskada vid översvämning

  • Skyddsobjekt brandstation Lambohov - Anmälan om arbete eller ansökan om tillfällig avbildning inom skyddsobjekt

   E-tjänsten används för att anmäla arbete inom skyddsobjekt brandstation Lambohov eller ansöka om tillfällig avbildning inom Skyddsobjekt brandstation Lambohov

  • Skyddsobjekt brandstation Lambohov - Beställning av passerkort för entreprenörer

   E-tjänsten används för beställning av passerkort till entreprenörer

  • Spridning av kemiskt bekämpningsmedel - Ansökan eller anmälan

   Här hämtar du blankett när du vill ansöka om att yrkesmässigt sprida kemiska bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt eller exempelvis på allmän plats, tomtmark till flerfamiljshus, lekplats, fritidsanläggning, banvall, asfalterad, grusad eller hårdgjord yta.

  • Statistik över Norrköping

   Här kan du titta på och analysera statistik om Norrköpings kommun.

  • Synpunktsinlämning i samband med planarbete

   Här kan du som kommuninvånare lämna dina synpunkter under samråds- och granskningstider för översikts- respektive detaljplaner i planprocessen.

  • Tillstånd för arbete eller yrkesmässig användning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt

   Här hämtar du blankett för att ansöka om att yrkesmässigt sprida kemiska bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt och att söka tillstånd för arbete inom skyddsområde för vattentäkt. 

  • Tillståndsansökan för att hålla djur inom planlagt område

   Här hämtar du blankett när du vill söka tillstånd för att hålla lantbruksdjur eller orm inom planlagt område.

  • Underrättelse om upptäckt av förorening i mark, byggnad eller anläggning - Anmälan

   Här hämtar du blankett för att upplysa om upptäckt av förorening i mark, byggnad eller anläggning som ska anmälas.

  • Uppehåll i avfallshämtning och förlängt intervall och uppehåll i slamtömning

   Här kan du som privatperson eller företagare ansöka om uppehåll/förlängt intervall i avfallshämtning både för hushållsavfall och slam.

  • Utförandeintyg för enskild avloppsanläggning

   Här kan du som privatperson, företagare eller ombud skicka in utförandeintyg för enskild avloppsanläggning.

   För att använda vår e-tjänst loggar du in med din e-legitimation. Du kan när som helst under din registrering spara och välja att fortsätta senare. 

   För registrering åt ett företag måste du först logga in med din personliga e-legitimation. I e-tjänsten anger du företaget som söker och fyller i företagets uppgifter. Du som loggar in och signerar registreringen blir kontaktperson i företagets ärende. 

  • Åtgärder i förorenad mark, byggnad eller anläggning - anmälan om sanering

   Här hämtar du blankett för anmälan om åtgärder i förorenad mark, byggnad eller anläggning.

  Kommun och politik (12)

  Kultur och fritid (28)

  • Anläggningsbidrag för föreningsdrivna anläggningar

   Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om bidrag för upprustning av föreningsdrivna anläggningar med barn- och ungdomsverksamhet samt för samlingslokaler på landsbygd.

  • Arrangemangsbidrag

   Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om bidrag för offentliga kultur-, fritids- och idrottsarrangemang.

  • Boka dator på Stadsbiblioteket

   Här kan du boka dator på Stadsbiblioteket

  • Boka gratis utställningsplats på Stadsbiblioteket

   Här kan du boka gratis utställningsplats på Stadsbiblioteket i Norrköping

  • Boka Lillstugan eller bastun på Kopparholmarna

   Här kan du via e-tjänst boka Lillstugan eller bastun på Kopparholmarna.

  • Boka olika tjänster på Stadsbiblioteket

   Här kan du boka olika tjänster på Stadsbiblioteket i Norrköping

  • Bygdepeng

   Här hämtar du blankett som du använder för att ansöka om kommunal/regional bygdepeng.

  • Databaser på Stadsbiblioteket

   Här kan du söka i arkiv och databaser hos Stadsbiblioteket i Norrköping

  • Driftbidrag för föreningsdrivna anläggningar

   Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om bidrag för del av driftkostnad för föreningsdrivna anläggningar samt för samlingslokaler på landsbygd.

  • Evenemangsbidrag

   Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om bidrag för offentliga kultur-, fritids- och idrottsevenemang.

  • Kulturskolan

   Här kan du ta del av Kulturskolans utbud och anmäla dig till någon av våra kurser.

  • Ladda ner musik

   Här kan du söka på och ladda ner musik hos Stadsbiblioteket i Norrköping

  • Låna gratis bilder

   Här kan du låna gratis bilder i bildarkivet hos Stadsbiblioteket i Norrköping

  • Medlemsbidrag - barn och unga

   Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om grundbidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. 

  • Medlemsbidrag - pensionärsorganisationer

   Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om grundbidrag till riksorganisationsanslutna pensionärsföreningar.

  • Nominering av idrotts- eller kulturprestation

   Har du själv eller en representant för din förening eller grupp gjort en prestation som sätter Norrköping på kartan? Eller vet du en person, ett lag eller en grupp som du vill få uppmärksammad? Anmäl då prestationen till Norrköpings kommuns Guldmiddag.

  • Närvarokort

   Här hämtar du närvarokort som ska användas av föreningar som inte kan söka och erhålla bidrag genom sitt riksförbund.

  • Produktionsbidrag

   Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om bidrag för lokala nyproduktioner inom sceniskt kulturuttryck.

  • Registrering av föreningar och organisationer

   Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om att registrera ny eller ändrad uppgift om en förening eller organisation.

  • Uthyrning av idrottsanläggningar, Himmelstalunds Brunnssalong och Hörsalen

   Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan söka lediga tider på våra idrottsanläggningar och vissa lokaler såsom Himmelstalunds Brunnssalong och Hörsalen, samt skicka en bokningsförfrågan.

  • Utvecklingsbidrag - Demokrati och inkludering

   Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om bidrag för projekt som främjar delaktighet och skapar nya mötesplatser för invånare i Norrköpings kommun.

    

  • Verksamhetsbidrag - demokrati och inkludering

   Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om bidrag till föreningar som bedriver lokal, utåtriktad kontakt- eller stödverksamhet för personer i Norrköpings kommun.

  • Verksamhetsbidrag - funktionshindersföreningar

   Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om bidrag för lokala funktionshindersföreningar.

  • Verksamhetsbidrag - publik verksamhet

   Här når du Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om bidrag när du arrangerar återkommande, offentliga arrangemang och även tidigare beviljats bidrag från kultur- och fritidskontoret.

  • Volontär till arrangemang och evenemang i Norrköping- intresseanmälan

   Här kan du anmäla dig som volontär till olika arrangemang och evenemang i Norrköping.

  Näringsliv och arbete (21)

  • Anmäl intresse för vikariat inom skola och förskola

   Här kan du göra en intresseanmälan för vikariat inom skola och förskola

  • Anmälan om försäljning eller servering av folköl (klass 2)

   Här kan företag anmäla försäljning eller servering av folköl (klass 2) och ta fram ett program för egenkontroll.

  • Badanläggning i verksamhet - anmälan

   Här kan du anmäla att din verksamhet vill starta eller ändra något i en anläggning som har badbassäng, bubbelpool, badtunna eller liknande.

  • Brandfarlig vara - anmälan

   Ansökan om tillstånd för att hantera brandfarliga varor. Tillståndskravet är kopplat till den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor.

  • Explosiva varor - tillstånd

   Ansökan om tillstånd för att hantera explosiv vara. Tillstånd ska sökas för hantering och/eller överföring av explosiva varor.

  • Företag - sök

   Här kan du söka efter företag i Norrköping

  • Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare - anmälan

   Här kan du anmäla försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.

  • Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter - anmälan

   Här kan du anmäla försäljning av tobaksfria nikotinprodukter - till exempel "vitt snus".

  • Förvaltarfrihetsbevis - ansökan

   Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg på att en person inte står under förvaltarskap. Intyget begärs hos överförmyndarnämnden i den kommun där den som det avser är folkbokförd.

  • Köpa mark för din verksamhet - intresseanmälan

   Här kan du via e-tjänst anmäla intresse för att etablera eller expandera ditt företag i Norrköping.

  • Lokal för skolundervisning och barnomsorg - anmälan

   Här kan du anmäla i vilken lokal ditt företag vill starta och driva verksamhet inom skolundervisning eller barnomsorg.
   Det går också bra att anmäla förändringar eller tillägg i befintlig verksamhet, om ditt företag redan driver sådan verksamhet.
   Lokalen ska inspekteras av den kommunala nämnden i kommunen som ansvarar för tillsynen enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

  • Lotterier - registrering eller redovisning

   Här kan du registrera ditt registreringslotteri enligt 6 kap. 9 § spellagen eller anmäla redovisning av lotterier.

  • Omklassning livsmedelsverksamhet

   Här kan du lämna uppgifter för omklassning av befintlig livsmedelsverksamhet enligt den nya riskklassningsmodellen. Miljö och hälsa behöver uppgifterna för att placera verksamheten i rätt riskklass enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell. 
    

  • Rapportering av köldmedia

   E-tjänsten kan användas av dig som är operatör eller av dig som representerar den certifierade kylfirma som genomfört kontrollen på anläggningen som rapporten gäller.

  • Tillstånd för försäljning av tobaksvaror - ansökan Norrköping

   Här kan du ansöka om tillstånd för försäljning av tobaksvaror.

  • Verksamhet med hygienisk behandling och solarium - anmälan

   Här kan du anmäla att ditt företag vill starta verksamhet inom hygieniska behandlingar, exempelvis tatuering, fotvård eller solarium.
   Det går också bra att anmäla förändringar eller tillägg i befintlig verksamhet, om ditt företag redan driver sådan verksamhet.

  • Ändring av föreståndare och andra personer vid hantering av brandfarlig eller explosiv vara - anmälan

   Anmälan om ändring av föreståndare, deltagare och personer med betydande inflytande vid hantering av brandfarliga och explosiva varor. 

  • Ändring eller avslut av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror - anmälan

   Här kan du anmäla ändring eller avslut av befintligt tillstånd för försäljning av tobaksvaror.

  Stöd och omsorg (47)

  • Anmäl intresse för att vara stödfamilj för någon med funktionsnedsättning

   Här kan du anmäla intresse för att vara stödfamilj för någon med funktionsnedsättning.

  • Ansökan om dödsboanmälan och ekonomiskt bistånd till begravningskostnader - ansökan

   Här hämtar du blankett för Ansökan om dödsboanmälan och ekonomiskt bistånd
   till begravningskostnader

  • Ansökan om trygghetslarm enligt förenklad handläggning för personer från 75 år

   Ansökan om trygghetslarm enligt förenklad handläggning för personer från 75 år

  • Behov av god man eller förvaltare - anmälan

   Socialnämnden har enligt 5 kap 3 § socialtjänstförordningen skyldighet att anmäla till överförmyndaren om den finner att god man eller förvaltare bör förordnas för någon.

  • Bekräfta föräldraskap

   Ogifta, nyblivna föräldrar kan bekräfta sitt föräldraskap via en e-tjänst hos Skatteverket. Detta kan göras inom 14 dagar efter barnets födelse.

    

  • Beläggningsrapport, kontrakterat jourhem

   Här hämtar du blankett för beläggningsrapport, kontrakterat jourhem

  • Beräkna din preliminära vård- och omsorgsavgift

   En e-tjänst för att göra en preliminär beräkning av din vård- och omsorgsavgift.

  • Boka telefonrådgivning med en professionell föräldrarådgivare på Socialkontoret

   Behöver du som förälder någon att prata med eller rådgivning kring föräldraskap? Vår telefonrådgivning för föräldrastöd är tillgänglig för dig.

  • Boka telefontid med biståndshandläggare

   Här kan du som inte har några insatser sedan tidigare ifrån vård- och omsorgskontoret boka en telefontid med en biståndshandläggare via e-tjänst.

  • Boka telefontid med LSS-handläggare

   För dig som har en bestående funktionsnedsättning.

   Här kan du via e-tjänst boka telefontid med en LSS-handläggare.

  • Egen ansökan om god man/förvaltare

   För att ansöka om god man/förvaltare vänder du dig till Norrköpings Tingsrätt, telefon 011-24 35 00.

  • Eget val inom hemtjänsten - välj hemtjänstutförare

   Här kan hemtjänsttagare välja vilken utförare som ska utföra hemtjänsten.

  • Ekonomiskt bistånd - Överklagan

   I den här tjänsten kan du lämna in en överklagan om det beslut som fattats rörande ditt ekonomiska bistånd.

  • Entledigande från uppdrag som god man/förvaltare - begäran

   Begäran om entledigande från uppdrag som god man/förvaltare.

    

  • Familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson eller jourhem - intresseanmälan

   Här kan du anmäla intresse för att bli familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson eller jourhem för Norrköpings kommun.

  • Fixartjänsten

   Fixartjänsten är en gratis tjänst som är till för dig över 69 år och bor i eget boende, här man kan ansöka om att få hjälp med enklare arbetsuppgifter som tex byte av glödlampor för att förhindra fallolyckor. 

    

  • Forskningsstudier inom vård- och omsorgskontoret - ansökan

   Här kan du ansöka att bedriva forskningsstudier inom vård- och omsorgskontoret. 

  • God man/förvaltare - ansökan för anhörig

   För att ansöka om god man/förvaltare vänder du dig till Norrköpings Tingsrätt, telefon 011-24 35 00.

  • Höjning av minimibelopp - ansökan

   Här hämtar du blankett för att ansöka om höjning av minimibeloppet.

  • Insatser enligt 9 § LSS - Ansökan

   Här hämtar du blankett för ansökan om insatser enligt 9 § LSS och även ansökan om förhandsbesked enligt 16 § LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionsnedsatta).

  • Insatser enligt socialtjänstlagen - ansökan

   Här hämtar du blankett för att ansöka om insatser enligt socialtjänstlagen, exempelvis hemtjänst, ledsagning, trygghetslarm, särskilt boende, boendestöd med mera. 

  • Kontaktperson LSS - intresseanmälan

   Vård och omsorgskontoret

   Här kan du anmäla ditt intresse för frivilliguppdrag som kontaktperson.

  • Körjournal/ersättning för användande av egen bil

   Här hämtar du blanketten körjournal/ersättning för användande av egen bil

  • Lämna intresseanmälan för att bli god man eller förvaltare

   Överförmyndarnämnden

   Här kan du anmäla ditt intresse för frivilliguppdrag som god man eller förvaltare.

  • Oro för barn - anmälan för dig som är anställd i Norrköpings kommun och har anmälningsplikt

   Här kan du som är anställd i Norrköpings kommun och har anmälningsplikt göra en anmälan när du i din yrkesroll misstänker att ett barn far illa.

   Anmälningsskyldigheten gäller till exempel dig i hälso- och sjukvården, tandvården, förskolan, skolan, socialtjänsten, kriminalvården eller enskild verksamhet som kommer i kontakt med barn.

  • Oro för barn - anmälan för privatpersoner

   Här kan du som är privatperson göra en anmälan om du misstänker att ett barn far illa.
    

  • Personlig assistans - skicka in digitalt utbetalningsunderlag och hantera ombud

   Här kan assistansanordnare rapportera in utförd tid hos brukare, samt registrera eller avregistrera ombud som får företräda företaget vid tidsrapportering. Användningen av denna e-tjänst ersätter den manuella hanteringen att skicka fakturor på utförd tid till kommunen. 

  • Redogörelse gällande god man för ensamkommande barn

   Överförmyndarnämnden

   Här hämtar du blankett för redogörelse när du är god man för ensamkommande barn

  • Redogörelse i barnärenden (myndling - ej ensamkommande barn)

   Redogörelse i barnärenden (myndling - ej ensamkommande flyktingbarn)

  • Redogörelse och redovisning i vuxenärenden

   Överförmyndarnämnden

   Här hämtar du blanketten Redogörelse och redovisning i vuxenärenden

  • Redovisning- årsräkning/sluträkning myndling (barn)

   Överförmyndarnämnden

   Här hämtar du blanketten Redovisning- årsräkning/sluträkning myndling (barn)

  • Samtycke till annan räkningsmottagare

   Här hämtar du blankett för att lämna samtycke till att räkningar och avgiftsbeslutbeslut för äldreomsorg kan skickas till annan mottagare.

  • Skadeanmälan Vård och Omsorg

   Här kan du göra en skadeanmälan då Norrköpings kommun utfört vård- och omsorgsarbete och du anser att kommunens oaktsamhet var orsaken till skadan.

  • Stödfamilj LSS - ansökan

   Här kan du anmäla intresse för att bli stödfamilj

   För att bli stödfamilj måste alla i familjen vara överens om att bli det. Det ska vara en trygg och stabil familj. Du kan också vara ensamstående, eller bo utan barn. Olika familjer behövs, eftersom barnen är olika.


    

  • Tidrapport för stödfamiljer

   Tidrapportering för Stödfamiljer.

  • Tillgångsförteckning över huvudman/omyndigs tillgångar och skulder

   Överförmyndarnämnden

   Här hämtar du blankett för tillgångsförteckning över huvudman/omyndigs tillgångar och skulder

  • Trygghetslarm - ansökan enligt förenklad handläggning för personer från 75 år

   Trygghetslarm - Ansökan om enligt förenklad handläggning
   för personer från 75 år

   Förenklad handläggning innebär att du har rätt att ansöka om vissa insatser utan att en individuell utredning genomförs. Villkoren för att kunna få trygghetslarm via förenklad handläggning är att: - Du är 75 år och äldre - Du är folkbokförd i Norrköpings kommun - Du bor i ordinärt boende - Du har inte andra hemtjänstinsatser

  • Uppgifter om inkomster och boendekostnader för beräkning av avgiften för vård och omsorg

   Här hämtar du blankett för att lämna uppgifter om inkomster och boendekostnader för beräkning av avgiften för vård och omsorg.

  • Upplåtelse av lokal i vård- och omsorgskontorets lokaler

   Här hämtar du blankett för ansökan om upplåtelse av lokal i vård- och omsorgskontorets lokaler.

  • Utbetalning av extra omkostnadsersättning - Begäran

   Här hämtar du blankett för utbetalning av extra omkostnadersättning

  • Uttag från överförmyndarspärrat konto - begäran

   Överförmyndarnämnden

   Här kan du ansöka om att göra uttag från spärrat bankkonto i egenskap av god man, förvaltare eller förmyndare.

  • Ändring av kostnad för boende/hyra

   Här hämtar du blankett för att informera om att kostnaden för ditt boende och/eller hyra har ändrats

  • Återbetalning till konto

   Här hämtar du blankett för att lämna uppgifter om vilket konto du vill få återbetalning till.

  • Överförmyndarens samtycke

   Överförmyndarnämnden

   Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare ansöka om överförmyndarens samtycke.

  Trafik och stadsplanering (6)

  • Cykelbox - ansökan

   Använd denna e-tjänst för att ansöka om en cykelbox eller hantera en pågående uthyrning. 

  • Flytt av fordon från tomtmark - beställning

   Här kan du som markägare hämta blankett för att begära flytt av fordon som står på din mark utan tillåtelse

  • Pendlarparkering- anmälan

   I alla länets kommuner finns pendlarparkeringar för de som behöver parkering i anslutning till fortsatt resa med kollektivtrafik.

  Uppleva och göra (4)